ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни е приета и публикувана в изпълнение на изискванията на Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 по известен като GDPR, за да Ви предостави необходимата информация относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни, при използването на услугите, които предлагаме, чрез нашия уеб сайт https://cvetnaposhta.com/.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уеб сайтът https://cvetnaposhta.com/ се притежава и управлява от търговско дружество „ЦВЕТНА ПОЩА“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел воден от Агенция по вписванията с ЕИК 206926569, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 18, вх. А, ет. 1, ап. 3. В случай на необходимост, както и винаги, когато имате въпроси свързани със съхранението и обработването на лични данни, можете да се свържете с наш представител на посочения адрес, както и по следните начини:

– e-mail: cvetnaposhta@gmail.com;
– мобилен телефон: +359 898 305 588

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика използваните термини имат следното значение:

 • „лични данни“ e всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 •  „администратор“ e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 • „обработване“ e всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Цели и правно основание за обработването на лични данни

Като администратор на лични данни ние съхраняваме, използваме и обработваме личните Ви данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. За да изпълним предлаганите от нас услуги е необходимо обработването на лични данни, както на нашите клиенти, така и на посочените от тях адресати /получатели/. За целите на предоставяне на нашите услуги е необходимо да получим от вас данни на трети лица – адресати на вашите пратки, хората на които ще бъде доставена поръчаната от Вас изненада /букет цветя, коледен венец и/или др./. Ние не можем да контролираме как сте получили тези данни и какви са отношенията Ви с третите лица, чиито данни ни предоставяте. Вашето задължение е тези данни да се притежават от Вас и да ни се предоставят в съответствие с приложимите закони, а наш ангажимент е да ги обработим съгласно условията посочени в настоящия документ. Всички лични данни, които получаваме, обработваме, за да изпълним своето договорно задължение към нашите клиенти, заявили и заплатили съответната предлагана от нас услуга.

Когато изпращате запитване до „ЦВЕТНА ПОЩА“ ЕООД (за уточнение относно вече направена поръчка, за други въпроси свързани с предоставените от нас услуги и/или други въпроси), Вие се съгласявате „ЦВЕТНА ПОЩА“ ЕООД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.

„ЦВЕТНА ПОЩА“ ЕООД, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „ЦВЕТНА ПОЩА“ ЕООД.

Извън описаните в настоящия документ случаи, администраторът не предоставя на трети лица обработваните от него лични данни.

Видове лични данни и срокове за тяхното съхранение

Видовете лични данни, които събираме и обработваме са слените според субекта на данни:

 1. За клиенти на „ЦВЕТНА ПОЩА“ ЕООД;
 • три имена;
 • e-mail адрес;
 • телефонен номер.

Тези данни съхраняваме за период от 30 дни, считано от датата на изпълнение от наша страна на Вашата поръчка. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно. Издадените Ви фактури съдържат изискуемите от ЗДДС /чл.114, ал. 1/ реквизити и се съхраняват в законоустановените срокове.

2. За трети лица – получатели на нашите клиенти:

 • Две имена;
 • адрес за доставка;
 • телефон за връзка.

В случаите, когато доставката на услугата следва да бъде извършена чрез куриерска услуга, данните се предават на дружество извършващо куриерски услуги на територията на Република България и в частност, обслужващо районът, в който попада предоставеният ни адрес за връчване на пратката. Посочените данни съхраняваме за период от 30 дни, считано от датата на изпълнение на съответната поръчка. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

3. За трети лица – отпратили запитване до нас или в контакт с нас по какъвто и да е повод:

В тези случаи обработваме данните, които лицето ни е предоставило. Същите се съхраняват за период от 30 дни, считано от последния изпратен от нас отговор, по повод и във връзка със запитването на лицето. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

Принципи на обработването

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

 • законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;
 • добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме се обработват съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител на нашият уеб сайт https:/cvetnaposhta.com/;
 • съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, посочени изрично по-горе, а именно изпълнението на нашето договорно задължение, по повод и във връзка със заявена и платена от наш клиент услуга;
 • ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни;
 • точност – данните се съхраняват по начинът, по който са ни предоставени

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Субектът на данните има следните права:

 • Право на достъп до данните и информация за обработването им – имате право да получите потвърждение от администратора дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до данните и подробна информация за тях и тяхното съхранение и обработване;
 • Право на коригиране на неточните лични данни, свързани с него – имате право да поискате от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, имате право да искате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – имате право да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните);
 • Право на ограничаване на обработването – имате право да изискате ограничаване на обработването, когато са налице основанията за това съгласно Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на преносимост на данните – имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в качеството ни на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Също така имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, като администратор на когото сте предоставили личните си данни;
 • Право на възражение срещу обработването – имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато са налице предвидените в Общия регламент относно защитата на данните основания;
 • Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.
 • Право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни – имате право да подадете жалба срещу администратор и/или обработващ лични данни за нарушение на Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 и/или Закона за защита на личните данни. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Правилата на „ЦВЕТНА ПОЩА“ ЕООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от администратора с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. Актуалните правила ще бъдат публикувани в нашият уеб сайт https://cvetnaposhta.com/.